Waarom

WAAROM

LUCHTDICHT

BOUWEN?

ENERGIE BESPAREN

 

 

DOOR DE COMBINATIE VAN GOEDE ISOLATIE, LUCHTDICHT BOUWEN EN EEN KWALITATIEVE VENTILATIE KAN HET VERMOGEN EN HET ENERGIEVERBRUIK VAN EEN VERWARMINGSINSTALLATIE VERKLEIND WORDEN.

 

Luchtlekken leiden tot warmteverliezen, wat leidt tot een hoger energieverbruik van het gebouw. Uit meerdere studies is gebleken dat dit kan oplopen tot 13%. Naarmate het gebouw energiezuiniger wordt, zal ook het belang van luchtdichtheid toenemen.

 

Traditionele thermische isolatie is gebaseerd op het goed isolerend vermogen van stilstaande lucht. De U-waarde van isolatie is bepaalt in de veronderstelling dat er geen enkele luchtbeweging het isolatiemateriaal zou kunnen doorstromen of omzeilen. Naargelang de luchtdebieten door en/of rond het isolatiemateriaal, kan de werkelijke prestatie van isolatie een stuk

lager liggen.

 

De werking van een ventilatiesysteem is gebaseerd op de drukverschillen die heersen tussen de verschillende ruimten van het gebouw enerzijds en tussen de binnen- en de buiten- omgeving anderzijds. De luchtdichtheid van het gebouw en de verdeling van de lekken over de gebouwschil oefenen een invloed uit op de druk die heerst in de verschillende ruimten en bijgevolg ook op de werking van ventilatiesystemen die niet alleen moeten zorgen voor de luchttoevoer naar de droge ruimten, maar ook voor de lucht- afvoer uit de vochtige ruimten.

  • De luchtdichtheid heeft een grote invloed op het energieverbruik en wordt bijgevolg opgenomen in de rekenmethoden van het EPB verslag.
  • Luchtlekken kunnen afbreuk doen aan de doeltreffeneheid van thermische isolatie.
  • De goede werking van het ventilatiesysteem is afhankelijk van de luchtdichtheidsprestatie van het gebouw.
  • De luchtdichtheid beïnvloedt het risico op tocht en bijgevolg ook het thermische comfort van de gebruikers.
  • Een goede luchtdichtheid kan bescherming bieden tegen vervuiling, afkomstig van de buitenlucht.
  • De luchtdichtheid kan een belangrijke bijdrage leveren aan de akoestische isolatie van de gebouwschil.

COMFORT VERHOGEN

 

 

Hoewel een gebouw met een goede globale luchtdichtheid toelaat om het risico op tocht (wat uiteraard zeer onaangenaam is voor de gebruikers) te beperken, kan het risico op plaatselijke infiltraties (met alle tochtproblemen van dien) hierdoor niet volledig uitgesloten worden.

 

Een gebouw met een goede luchtdichtheid kan de gebruikers beschermen tegen een uitzonderlijke vervuiling, afkomstig uit de buitenlucht, voor zover er ook een aantal andere voorzorgen getroffen worden, zoals een tijdelijke uitschakeling van het ventilatiesysteem.

 

Luchtlekken en geluidslekken moeten goed van elkaar onderscheiden worden. Het eerste begrip heeft namelijk betrekking op de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil, terwijl het tweede verwijst naar de aanwezigheid van geluidstransmissiewegen die de akoestische isolatie in het gedrang kunnen brengen. Een kwaliteitsvolle luchtdichtheid is vaak een noodzakelijke voorwaarde voor het bereiken van een goede akoestische isolatie.

SCHADE VERMIJDEN

 

In geval van luchtdichtheidsgebreken, met name in lichte constructies, kan er onder invloed van convectiebewegingen warme en vochtige lucht aan de koude zijde van de isolatie terechtkomen. Dit fenomeen kan leiden tot inwendige condensatie, wat de isolatie kan beschadigen en de functionaliteit van de wand nadelig kan beïnvloeden. Door een goed ontwerp van de wanden en hun aansluitingen, een correcte positionering van de verschillende lagen en een doordachte mate- riaalkeuze kan het risico op inwendige condensatie door dampdiffusie sterk ingeperkt worden. Ondanks het feit dat een luchtdichtheidsmeting in een gebouw informatie kan opleveren over de globale prestaties ervan, kan de aanwezigheid van plaatselijke luchtlekken in de lichte constructies nooit volledig uitgesloten worden. Het kan bijgevolg noodzakelijk blijken om over te gaan tot een punctuele controle van de kwaliteit van de uitvoering aan de hand van een lekdetectieproef (pressurisatieproef). Een andere manier om het risico op inwendige condensatie in de wanden te beperken, bestaat erin om de hygiënische ventilatie van het gebouw te verzekeren en te zorgen voor een binnenklimaat dat afgestemd is op het ontwerp.

 

 

We willen er eveneens op w zen dat woningen met zeer hoge thermische-isolatieprestaties en een goede luchtdichtheid bepaalde brandveiligheidsrisico’s inhouden: toename van de warmte, risico op backdraft bij de interventie van de brandweerdiensten of nog, verspreiding van rook doorheen het mechanische-ventilatienetwerk. Toch kunnen we op basis van de huidige kennis en ervaring niet spreken van een significante toename van het gevaar. De aanbevelingen op het vlak van brandveiligheid zijn tegenwoordig identiek, ongeacht de energieprestatie of het luchtdichtheidsniveau van het gebouw.

  • Een goede luchtdichtheid is noodzakelijk om de hygrothermische prestaties van de gebouwschil veilig te stellen. Ze zorgt immers voor een beperking van het risico op inwendige condensatie in de wanden.
  • Bepaalde brandveiligheidsaspecten houden direct verband met de luchtdichtheid van het bouwwerk.

Cambium.be bvba - BE 0824 601 948

Schoonbeekstraat 57 - 3740 BIlzen

 

Bel ons: +32 89 50 2623

Mobiel: +32 495 25 69 48